«Vei-guru» Olav Ellevset er overbevist om at Trondheimsfjorden om ikke så mange år skal bli ferjefri. Nå får han støtte fra både distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland og tidligere olje- og energiminister Terje Søviknes.

Mange fosninger drømmer om at Trondheimsfjorden en dag skal bli ferjefri, men selskapet Fosenbrua AS gjør mer enn å drømme. Selskapet, som er opprettet av kommuner, regionråd, banker, næringsliv og enkeltpersoner på Fosen, har i lengre tid arbeidet konkret med å få til et fastlandssamband til Fosen mellom Flakk og Rørvik.

Prosjektene det jobbes med består av kryssing av Stjørnfjorden, enten med bru eller tunnel, ny eller utbedret vei mellom Fevåg og Rissa, Stadsbygdtunnelen og flytebru mellom Flakk og Rørvik. Prosjektene vil redusere reisetiden mellom Trondheim og Ørlandet til rundt 50 minutter.

Det var stor oppslutning om historiens første Fosenbru-konferanse i forrige måned, som gikk av stabelen 22. september.

«Vei-guru» har trua

Prosjektet er i hovedsak tenkt finansiert med bompenger utenfor offentlige budsjetter, men med forholdsvis lang nedbetalingstid for å holde bompengesatsene nede. Målet er at satsene ikke skal bli høyere enn ferjebillettene.

Daglig leder av Fosenbrua AS er Olav Ellevset. Han regnes som en av landets fremste eksperter på samferdsel og infrastruktur generelt. Ellevset har blant annet tidligere vært vegsjef i Agder, regionsjef i Statens vegvesen og veidirektør i Tanzania.

Den nøkterne vei-spesialisten har stor tro på Fosenbrua-prosjektet.

– Dette er et av de aller mest spennende prosjektene i Norge for tiden, både på grunn av dimensjon, tekniske utfordringer og ikke minst med tanke på ringvirkninger for hele Fosenhalvøya. Slik jeg ser det er dette helt mulig både å bygge og finansiere, sier Ellevset.

Fosenbrua? Illustrasjon: Rambøll

Halvering av reisetid – dobling av folketall

Fosenhalvøya, med sine rundt 25 000 innbyggere, har landfaste vegforbindelser fra nord via Osen, Malm og Inderøya, mens det i sør er to ferjesamband over Trondheimsfjorden. Konklusjonen til Fosenbrua-ledelsen er at: «Med fast samband over fjorden er det neppe et spørsmål om hvorvidt folketallet på Fosen vil fordoble seg, men hvor lang tid det vil ta før antall innbyggere vil dobles».

Ellevset & Co har dessuten regnet ut at reiselengden mellom Ørlandet og Trondheim, med det nye bruprosjektet på plass, ikke vil være på mer enn 50 minutter. Eksempelvis vil det bare ta 20 minutter fra Stadsbygd til Trondheim.

Ifølge Fosenbrua-entusiastene vil bru over Trondheimsfjorden og Stjørnfjorden gjøre regionen mye mer attraktiv. Den vil gi grunnlag for et utvidet bo- og arbeidsmarked, der sørlige deler av Fosen vil bli å regne som forsteder til Trondheim, og pendling mellom Fosen og Trondheim gjøres lettere. De påpeker videre at store reduksjoner i tidsavstand til det nærliggende Trondheimsområdet, kombinert med store nok utbyggingsområder for bolig, næring og fritid, vil påvirke aktivitetsnivået betydelig.

Ministerbesøk: – En ny Fosenbru vil gjøre det lettere å tiltrekke seg både bedrifter og arbeidskraft med den rette kompetansen, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. Foto: Børge Solem

Flytebru høyaktuelt

Olav Ellevset har anslått totalsummen for prosjektet til 12 milliarder.

– Dette er svært grove, rene nivåtall for å ha et utgangspunkt for å vurdere finansieringsevnen for prosjektene, understreker Ellevset.

Vegvesenet opererer med langt andre tall, nærmere bestemt 34 milliarder kroner. Dette mener Ellevset skyldes at man har lagt opp til en løsning med en vanlig høybru, mens Fosenbrua AS har stipulert med en langt rimeligere flytebru. Ifølge Ellevset har den tekniske utviklingen de siste årene medført at det ikke lenger er tvil om det kan bygges flytebru over Trondheimsfjorden.

Selv tror han at prosjektering og bygging av Stjørnfjord-kryssingen kan være gjort på to-tre år og at planlegging, godkjenning og bygging av flytebrua over Trondheimsfjorden kan bli gjennomført på tre-fire år. Prosjektet har imidlertid møtt en del motstand i Trondheim, der man frykter at bruforbindelsen skal gi økt biltrafikk og forurensing i byen.

Støtte fra minister

Under historiens første Fosenbru-konferanse på Ørland kultursenter i slutten av september, fikk bruplanene imidlertid sterk støtte av både distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) og tidligere olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP).

– Dette er et veldig spennende prosjekt med gode ambassadører. Det er jo samferdsel som bygger de gode bo- og arbeidsregionene. Derfor er det helt avgjørende å satse på prosjekter som dette. En bru vil gjøre det lettere å tiltrekke seg både bedrifter og arbeidskraft med den rette kompetansen. For hvis Fosen skal utvikle seg som region, så handler det om å utvikle arbeidsplasser, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Tidligere olje- og energiminister, og nå 2. nestleder i Fremskrittspartiet, Terje Søviknes, karakteriserer på sin side prosjektet som både realistisk og nødvendig. Søviknes har for øvrig bakgrunn som mangeårig ordfører i Os, der det har vært – og fortsatt er – store samferdselsprosjekter på gang langs aksen Os–Bergen.

Har trua på brua: Tidligere olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP) har tro på Fosenbrua-prosjektet. Foto: Børge Solem

– Et maratonløp

– Det er utrolig viktig at man har med lokale krefter og næringsliv som virkelig brenner for prosjektet. Nå gjelder det å få fram de positive ringvirkningene for lokalsamfunnet med befolkningsvekst og næringsutvikling, sier Søviknes, som påpeker at man i Norge er helt avhengig av å styrke infrastrukturen ute i regionene for å bedre konkurransekraften.

– Det Fosenbrua-prosjektet nå trenger, er å få fram at teknologien for flytebru-bygging er i sterk utvikling og at det er flere lignende prosjekter på gang som man kan dra nytte av. I tillegg gjelder det å få noen profilerte politikere til å engasjere seg og løfte prosjektet inn mot nasjonale myndigheter. Det er som regel et maratonløp å få godkjent og gjennomført så store samferdselsprosjekter, men ut ifra det jeg ser her på Fosen, så tror jeg at man vil lykkes, sier Søviknes.