Mange bedrifter makter ikke å levere varer og tjenester som avtalt på grunn av koronakrisen. En lite brukt klausul kan hjelpe hardt pressede bedrifter.

For rett over en uke siden var det ingen som så for seg at Norge i praksis skulle stenges. Da kan det føles urimelig å skulle lastes økonomisk for leveranser og forpliktelser man ikke klarer å overholde i dagens situasjon.

Det er i slike tilfeller det kan være aktuelt å påberope seg det som kalles «force majeure» (uttales «fårs masjør») i kontraktsretten. Dette er situasjoner hvor uforutsette omstendigheter utenfor partenes kontroll gjør det umulig eller svært byrdefullt å skulle oppfylle kontraktsforpliktelsene. Da kan parten i en avtale midlertidig fritas for å innfri sine forpliktelser i henhold til avtalen.

– I utgangspunktet må et selskaps mulighet til å påberope seg force majeure vurderes ut ifra en tolkning av den kontrakten de ikke klarer å oppfylle. Dersom avtalen ikke sier noe om force majeure, finnes det generelle regler om force majeure og kontrollansvar under den alminnelige kontraktsretten, sier partner Steffen G. Rogstad i advokatfirmaet Arntzen de Besche i Trondheim.

Den som rammes av en hindring som følge av force majeure må varsle den andre part raskt. Unnlatt varsel kan føre til at den forpliktede mister retten til å påberope seg force majeure.

– Koronautbruddet, og de tiltak som iverksettes av myndighetene i den forbindelse, vil i utgangspunktet kunne regnes som en force majeure-begivenhet. Hvilke følger dette får i de enkelte kontraktsforholdene må imidlertid vurderes konkret, sier Rogstad.

Forsikringsrådgiver Wenche Olden Gilde i Bjugn Sparebank ber deg som er bedriftskunde kontakte rådgiver i banken dersom du er usikker på reglene eller bedriftens forsikringsdekning.

– Vi ser at dette er utfordrende tider for næringslivet. Kontakt oss gjerne hvis du er usikker på regelverket eller vil diskutere bank- og forsikringsløsninger, sier Gilde.

Ta kontakt med Wenche eller din rådgiver i banken:

Wenche Gilde

Forsikringsansvarlig